МОЈИ КОРЕНИ
КОРПА

Право на одустајање

У складу са Законом о заштити потрошача (Сл.гл.РС бр.62/2014), обавештавамо вас да имате право да без навођења разлога одустанете од уговора у року од 14 дана од дана када Вам је роба испоручена.

Изјаву о одустанку од уговора можете преузети ОВДЕ.

Изјаву је потребно да одштампате, попуните податке који недостају, потпишете (потпишете и печатирате за правна лица), и пошаљете на адресу:

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Iggi percept doo eksport-import Valjevo

Косте Андрића 14

14000 Ваљево

Тел: 066 129 921

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila na [email protected] или позивом на 066 129 921. Наши оператери ће вам тражити информацију о артиклима које желите да вратите и броју поруџбине, после чега ће вам стићи е-маил са детаљним упутствима за даље поступање, као и са документом, тј. изјавом.

  • Pотрошач остварује право на одустанак од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија изјавом о одустанку од уговора уколико је послата трговцу у року од 14 дана од дана када је роба доспела у државину потрошача, односно трећег лица које је одредио потрошач а које није превозник.
  • Iзјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу. По истеку рока од 14 дана од дана када је купац послао одустанак, производ се више не може вратити.
  • Одустајањем од уговора ослобађате се свих обавеза, осим обавезе плаћања трошкова везаних за слање робе која се враћа услед одустанка од уговора. Производи морају бити некоришћени, неоштећени и у оригиналној амбалажи, мора бити приложен оригинални рачун и образац - изјава о одустанку од уговора.
  • По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.
  • Члан 33. Закона о заштити потрошача
  • Ако потрошач оствари право на одустанак од уговора, сматра се да уговор није ни закључен и настају обавезе прописане чл.34 и 35 овог закона.
  • Трговац је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа. Код уговора о продаји робе који се закључује изван пословних просторија или на даљину, трговац је дужан да врати потрошачу средства која је платио по основу уговора када прими или преузме робу коју је по основу уговора испоручио потрошачу, односно када прими доказ да је потрошач робу послао трговцу, без обзира коју од тих радњи је потрошач прво предузео.